Jak získat úvěr na bydlení díky státnímu Programu pro mladé

ZPĚT K VÝPISU ČLÁNKŮ

Možná jste zaznamenali, že Státní fond rozvoje bydlení na začátku roku předložil návrh programu půjček pro mladé páry. Pokud plánujete tento program využít, zpozorněte. Podmínky pro získání půjčky tak vstřícné nejsou.

Vládní nařízení č. 136/2018 Sb., které upravuje podmínky nového programu poskytování úvěru na koupi či rekonstrukci domu nebo bytu mladým lidem a má za cíl jim pomoci ke svému vlastnímu bydlení, nabylo účinnosti 15. srpna. Úvěr lze čerpat na modernizaci obydlí, na koupi obydlí a na výstavbu obydlí, kdy každý z těchto účelů se liší právě výší poskytovaného úvěru.

Nejprve je třeba si uvědomit, že obdobné úvěry už v historii byly několikrát poskytovány, ale šlo vždy o výrazně nižší sumy. To v souvislosti s vyššími cenami nemovitostí způsobilo relativně malý zájem. Nyní ale bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat úvěry až do výše 2.000.000 Kč.

V článku budou použita označení byt a rodinný dům. Tyto pojmy mají ve smyslu nařízení mírně odlišný význam, než je jim obecně přikládán. Bytem se rozumí místnost či soubor místností určených a uzpůsobených k trvalému bydlení. Rodinným domem se chápe objekt, kde je více než polovina podlahové plochy uzpůsobena a využívána k trvalému rodinnému bydlení. Dům může mít nejvýše tři samostatné byty a maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s podkrovím, což bezesporu většina rodinných domů splňuje.

Kdo je podle Státního fondu způsobilým žadatelem o úvěr na bydlení?

1.) osoba, která žije v manželství nebo registrovaném partnerství, přičemž alespoň jeden z manželů (respektive registrovaných partnerů) musí být ke dni podání žádosti o půjčku mladší 36 let

2.) svobodná osoba, která nedosáhla 36 let a pečuje trvale o dítě mladší 15 let

Žadatel musí prokázat, že je schopen úvěr splácet (tj. prokázat své příjmy), a že nemá žádné daňové, celní a podobné nedoplatky.

Komu v Programu pro mladé nebude úvěr poskytnut?

1.) osobě, které již byl úvěr poskytnut, a to jak z nového programu pro mladé, tak z dřívějších programů na základě různých vládních nařízení (č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb.)

2.) osobě, jejímuž manželovi, potažmo registrovanému partnerovi žadatele byl poskytnut úvěr uvedený v prvním bodě

3.) vlastníkům či spoluvlastníkům nějakého jiného bytu nebo rodinného domu

4.) členům bytového družstva a nájemcům družstevního bytu (což má zabránit zneužívání dotací lidmi, kteří již mají potřebu bydlení vyřešenou)

5.) osobám, které žádají půjčku na nemovitost v záplavovém území

6.) osobám, které žádají půjčku na byt, jehož podlahová plocha přesahuje 75 m2, či na rodinný dům, jehož podlahová plocha přesahuje 140 m2 (tyto hodnoty nezahrnují balkon či lodžii)

Jak žádat o poskytnutí úvěru na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé?

O poskytnutí je potřeba požádat písemnou žádostí doručenou Státnímu fondu rozvoje bydlení, který sídlí na adrese Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 a v Olomouci na adrese Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc. Žádosti budou posuzovány v pořadí, v jakém budou doručeny.

Mimo obvyklých náležitostí, které jsou uvedeny v nařízení, musí žádost obsahovat:

  • požadovanou výši úvěru
  • účel jeho použití a navrhované zajištění úvěru
  • smlouvu o smlouvě kupní, běžně označovanou jako rezervační smlouvu, kterou si kupovanou nemovitost takzvaně „rezervujete“ na určitý omezený čas
  • doklady prokazující výši vašeho příjmu
  • doklad o tom, že nemáte evidován žádný výše zmíněný nedoplatek vůči státu
  • vyjádření vodoprávního úřadu, že se obydlí nenachází v záplavovém území
  • prohlášení, že vy ani váš partner nevlastníte jiný byt či dům nebo nejste nájemcem družstevního bytu

Standardním zajišťovacím institutem bude v tomto případě zástavní právo ve prospěch Státního fondu rozvoje bydlení spolu se zákazem zcizení a zatížení zřízené na kupované/stavěné nemovitosti.

Kolik činí výše jednotlivých druhů úvěrů na bydlení pro mladé?

V případě modernizace nemovitosti je možné zažádat o 30.000 Kč až 300.000 Kč. Pokud plánujete nákup či stavbu rodinného domu, můžete si zapůjčit až 2.000.000 Kč, v případě koupi bytu až 1.200.000 Kč. Zároveň není možné si zapůjčit více než 80 % ze sjednané kupní ceny / ceny výstavby.

Důležitým bodem je úroková sazba, která je u těchto úvěrů skutečně příznivá, neboť má odpovídat základní referenční sazbě Evropské unie pro Českou republiku. Ta činí 0,95 %. Jenže nařízení zároveň stanoví, že roční úroková sazba musí být minimálně 1 %, takže byl úrok stanoven právě na tuto hranici. Tato sazba bude fixní po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty se stanoví nová výše úrokové sazby, jež se bude řídit stejnými pravidly platnými k danému dni.

Jaký je další postup, pokud je má žádost o úvěr vybrána?

Nejprve vám Státní fond rozvoje bydlení předloží výzvu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, kterou budete muset uzavřít do 2 měsíců od předložení výzvy. Úvěr můžete následně čerpat v případě modernizace či koupě po dobu jednoho roku, v případě výstavby musí být čerpání zahájeno do jednoho roku a ukončeno do tří let. S tím souvisí i fakt, že samotná výstavba rodinného domu musí být dokončena do 3 let od uzavření smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení. Půjčku lze čerpat i jednorázově.

Do kdy je nutné úvěr na bydlení splatit?

Splatnost úvěru nesmí činit více než 10 let v případě modernizace objektu a více než 20 let u koupi nebo výstavby obydlí. Splácení může být na vaši žádost přerušeno až na 2 roky, a to v případě:

– pokud dojde k osvojení, poručenství nebo pěstounství dítěte či svěření dítěte do péče

– při ztrátě zaměstnání, dlouhodobé nemoci (tj. trvající déle než 3 měsíce) nebo úmrtí člena domácnosti.

Splatnost úvěru se následně prodlouží o dobu přerušení. Ovšem pozor, během přerušení je stále nutné splácet úrok!

Státní fond sníží dlužnou částku o 30.000 Kč, pokud se vám narodí dítě nebo ho osvojíte. Jedná se totiž o způsob úhrady dotace na bydlení dle zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Tato dotace se nevyplácí při rekonstrukci nemovitosti.

Další podmínky Programu pro mladé

Po dobu splácení je přísně zakázáno převést vlastnické právo k obydlí na někoho jiného. Sankce za toto je tzv. akcelerace splatnosti, kdy nastane povinnost neprodleně vrátit celou zapůjčenou částku. Toto nastane také v případě, kdy Státní fond zjistí, že úspěšný žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje či je v prodlení se splácením alespoň 2 měsíce.

V obecné rovině lze úvěr kombinovat se standardním hypotečním úvěrem, a to za předpokladu, že hypoteční banka zřídí své zástavní právo jako druhé v pořadí. V praxi ovšem tuto podmínku žádná banka nebude akceptovat. Na kombinaci půjčky z Programu pro mladé a hypotečního úvěru proto můžete zapomenout!

Stát na program pro letošní rok vyčlenil 650 mil. Kč

“Pro představu, v letošním roce si zatím Češi sjednávají hypotéky v průměrném měsíčním objemu 17,45 miliardy korun. Za jediný měsíc tak na hypotéky jde takřka 27krát více peněz, než je ve zmíněném programu státních půjček přiděleno pro celý zbytek letošního roku,“ řekl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Program s alokací 650 mil. Kč může pomoci maximálně stovkám lidí na venkově nebo ve městech, kde jsou nízké ceny nemovitostí, jako je třeba Ústí nad Labem, doplnil Pavel Kliment ze Sdružení pro architekturu a rozvoj. Půjčka z programu pro mladé stačí v Praze na 13 metrů čtverečních bytu…

Další informace o programu pro mladé je možné najít přímo na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení nebo v samotném vládním nařízení.