Jak poznáte, co je stavební pozemek

ZPĚT K VÝPISU ČLÁNKŮ

Vlastníte pozemek? Chtěli byste na něm začít stavět? Nejste si ale jisti, jedná-li se o stavební pozemek? Žádný problém. Existují nástroje, které vám spolehlivě zjistí, zda-li je váš pozemek stavební, nachází-li se v ochranné zóně nebo dokonce jak z nestavebního pozemku udělat stavební. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak získat informace o vašem pozemku, je podívat se do on-line Nahlížení do katastru nemovitostí. Tato aplikace vám umožní získat vybrané údaje, které se týkají vlastnictví parcel, staveb, bytů či nebytových prostor a také práv stavby evidovaných v katastru nemovitostí v České republice. 

Nahlížení do katastru nemovitostí je nejpřímější cestou k informacím

Výhodou on-line Nahlížení do katastru nemovitostí od běžně známého Dálkového přístupu do katastru nemovitostí je volný přístup všem uživatelům internetu. Další výhodou tohoto portálu je, že nevyžaduje žádnou registraci, je zcela bezplatný a nabízí velmi jednoduché a intuitivní ovládání. Na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí si ihned na úvodní obrazovce zvolíte ikonu „Vyhledat parcelu“ a po odkliknutí zadáte název obce, název katastrálního území a parcelní číslo. Na následující stránce se vám v okamžiku zobrazí váš pozemek a další důležité informace (vlastník pozemku, jeho adresa, výměra pozemku, zda-li je například pozemek zastaven ve prospěch banky). V sekci „Způsob ochrany“ pozemku také zjistíte, zda-li se váš pozemek nachází v chráněné oblasti.

Jak nakládat s pozemkem, který je v chráněné krajinné oblasti?

Pokud se váš pozemek nachází v chráněné krajinné oblasti, což je v katastru nemovitostí uváděno jako II. ̶ IV. zóna, budete muset se svým pozemkem nakládat v souladu s požadavky místní pobočky Chráněné krajinné oblasti. Standardním postupem je, když chcete stavět na pozemku novou stavbu nebo provádět zásadnější změny, kontaktovat jejich pobočku a vše s krajináři prokonzultovat.

Kde získáte informace, že vaše parcela je stavební pozemek?

Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí vám bohužel informaci, že váš pozemek má statut stavebního nepodá. Abyste tuto informaci zjistili, budete muset nahlédnout do platného územního plánu obce, do jejíž působnosti váš pozemek patří. Nezoufejte! I zde je internet nejjednodušší a nejrychlejší cestou. Územní plány je dnes již většinou možné stáhnout z příslušných internetových stránek obcí. Jedná se v podstatě o mapu celého území obce, se znázorněnými pozemky, které k obci patří. Na příslušné mapě je každá část území graficky vyznačena a na první pohled je zřejmé, pro jaký účel má být využita. Některé části jsou vyznačeny jako zastavěné, některé jako plochy veřejného prostranství, komunikace atd.

 

Jak poznáte na mapě Územního plánu, že se jedná o stavební pozemek?

Je-li váš pozemek na mapě Územního plánu označen, většinou oranžovou mřížkou, jako zastavitelný, máte vyhráno. Můžete na něm začít bez problému stavět nebo ho výhodně prodat jako stavební pozemek, který má samozřejmě mnohem větší cenu, nežli zahrada nebo pozemek pro pěstování plodin.

Chcete stavět, ale váš pozemek není veden jako stavební

V tuto chvíli se celá situace trochu komplikuje, ale nezoufejte! I zde se většinou najde řešení. Musíte ale písemně zažádat obec, pod kterou spadá váš pozemek, o změnu územního plánu. Váš návrh posuzuje zastupitelstvo obce a většině případů ho projedná na nejbližší schůzi zastupitelstva. Bohužel na tuto změnu neexistuje právní nárok, a tak výsledek nemusí být vždy pozitivní. Velmi záleží na okolnostech a také na vašich argumentech, které budou pádně hovořit ve prospěch změny. Bohužel často rozhodují, zvláště pak u menších obcí, vzájemné sousedské vztahy.

V katastru nemovitostí je to orná půda, v územním plánu stavební pozemek

Ano i to je možné. A není to chyba. Zde se jedná o dvě odlišné roviny pohledu. Orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, nebo ostatní plocha, to jsou druhy pozemků. Navíc to, že je půda vedena jako orná, nebo ovocný sad nemusí vůbec znamenat, že tomu tak je i ve skutečnosti. Nejsou ojedinělé i případy, kdy zahrada kolem domu je v katastru nemovitostí vedena jako orná. To zda-li je pozemek stavební nebo není, vyplývá z územního plánu a v případě započetí výstavby se změní pouze druh půdy, na které bude stavba stát, na zastavěnou plochu. Ano, je to trochu krkolomné, ale tak mluví litera zákona. Tento akt se jmenuje vyjmutí z půdního fondu.

Jak vyjmout půdu z půdního fondu?

O vynětí půdy z půdního fondu je nutné také žádat. Zde máte, abyste se ctí dostáli zákonu, dvě možnosti. Můžete žádat před nebo až během územního řízení. Druhá varianta je sice o něco složitější, ale v praxi bývá rychlejší. O vynětí půdy z půdního fondu musíte samozřejmě zažádat písemně a vyplnit příslušná formulář, který obvykle najdete na stránkách vaší obce.

K žádosti o vynětí z půdního fondu je třeba doložit řadu dokumentů

 1. Platný výpis z Katastru nemovitostí (k dostání u jakéhokoli notáře, nebo na poště se službou Czech Point).
 2. Platný snímek pozemkové mapy z katastru nemovitostí.
 3. Situační zákres odnímané plochy – konkrétní stavby.
 4. Řádné odůvodnění stavby – případně návrh variantního řešení.
 5. Stanoviska (souhlasy) vlastníků pozemků v případě, že žadatel není vlastníkem.
 6. Výsledky pedologického posudku.
 7. Bilance skrývky kulturní vrstvy půdy.
 8. Vyhodnocení a návrh alternativ.
 9. Výpočet finančního odvodu.
 10. Údaje o odvodnění, závlahách a o protierozních opatřeních.
 11. Plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy.
 12. Rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby.

Je žádost o vynětí z půdního fondu zpoplatněna?

Souhlas k odnětí půdy z půdního fondu sice nepodléhá správním poplatkům, ale ve stanovených případech zaplatíte finanční poplatek, který se pohybuje v řádech desítek korun za metr čtvereční. Určuje se podle bonity půdy (BPEJ), kterou zjistíte právě v Nahlížení do katastru nemovitostí. Pokud zde příslušná bonita půdy není uvedena, resp. vaše parcela nemá evidované BPEJ, budete si muset nechat vypracovat pedologický posudek.

Jak ovlivní bonita půdy poplatek vynětí z půdního fondu definuje příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013. Dalším důležitým faktorem, který má vliv na výši poplatku, je třída ochrany půdy. I tu zjistíte na serveru Nahlížené do katastru nemovitostí nebo z pedologického posudku.

Třída ochrany koeficient: I. třída = 9, II. třída = 6, III. třída = 4, IV. třída = 3, V. třída = 3.

Výsledný poplatek si pak snadno spočítáte podle jednoduchého vzorce:
Poplatek = bonita půdy x koeficient třídy ochrany půdy

Věříme, že vám byl tento článek přínosem, otevřel vám nové obzory a posunul vaše snažení alespoň o krok dál.